A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP.gov.pl

  Regulamin Organizacyjny

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  KOMENDY POWIATOWEJ 

  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  W MIŃSKU MAZOWIECKIM

   

  ROZDZIAŁ I

  Postanowienia ogólne

  § 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

  1. kierowanie pracą komendy powiatowej;
  2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
  3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
  4. wzory pieczęci i stempli;
  5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej

   

  § 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

  1. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu mińskiego.
  2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Mińsk Mazowiecki.

   

  § 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

  1. KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
  2. OSP - ochotniczą straż pożarną;
  3. jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
  4. ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

   

   

  ROZDZIAŁ II

  Kierowanie pracą komendy powiatowej

   

  § 4. 1. Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem powiatowym”, przy pomocy zastępcy komendanta powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  2. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje zastępca komendanta powiatowego.

       § 5. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego, zastrzega się dokumentację:

  1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych jako dysponentowi środków budżetowych; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki,  są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  2. kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
  4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
  5. zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
  6. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ziemskiego,
  7. władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej.
  1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
  2. Komendant powiatowy jest administratorem danych osobowych i realizuje obowiązek ochrony danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. Nr 1182 ze zm.)
  3. Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.                   Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

   

  1. Pracą wydziałów i sekcji kierują odpowiednio naczelnik wydziału i kierownik sekcji.
  2. Pracą jednostki ratowniczo – gaśniczej kieruje dowódca jednostki przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki.

           7. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

  1. organizowanie pracy komórki organizacyjnej i sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym jej działaniem,
  2. podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,    nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta powiatowego lub jego zastępcy,
  3. organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących  w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
  4. nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
  5. wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
  6. opracowanie projektów decyzji i rozkazów komendanta powiatowego z zakresu działania komórki,
  7. określanie szczegółowych zakresów obowiązków dla poszczególnych strażaków (pracowników) oraz czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w podległej komórce organizacyjnej,
  8. zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
  9. zgodne z przepisami szczegółowymi zdawanie akt archiwalnych i wytworzonej dokumentacji do archiwum zakładowego oraz realizacja brakowania,
  10. wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym         w sprawach objętych zakresem działania podległej komórki organizacyjnej,
  11. sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania ustalonych w tym zakresie zasad postępowania,
  12. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań            w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  13. rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg         i wniosków, oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  14. realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków PSP;
  15. sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych,
  16. udostępnianie informacji publicznej,
  17. podejmowanie i inicjowanie działań obniżających koszty działalności komendy powiatowej.

  Rozdział III

  Struktura organizacyjna komendy powiatowej

  § 6. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

  1. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza                                                -symbol - PJRG.
  2. Wydział Operacyjny                                                                         -symbol – PR;
  3. Wydział Kadrowo - Finansowy                                                       -symbol – PKF;
  4. Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza                                                -symbol – PZ;
  5. Sekcja Logistyczna                                                                         -symbol – PL;

   

  § 7.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

  1. Wydział Kadrowo - Finansowy 
  2. Sekcja Logistyczna                                   

   

  2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

  1. Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą
  2. Wydział Operacyjny
  3. Sekcję Kontrolno - Rozpoznawczą

   

  3. Zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania w zakresie spraw:

  1. ochrony informacji niejawnych                                          -symbol – POIN;

   

   § 8.1. Wydział Operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

  1) operacyjnych,

  2) szkoleniowych,

  3) obronnych,

  4) informacyjno – promocyjnych.

         2. Sekcja Logistyczna realizuje zadania w zakresie spraw:

  1) kwatermistrzowskich,

  2) technicznych,

  3) łączności,

  4) informatyki.

   

   3. Wydział Kadrowo - Finansowy realizuje zadania w zakresie spraw:

  1.  kadrowych,
  2.  finansowych,
  3.  archiwizacji,
  4.  organizacji,
  5.  bhp.

        4. Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza realizuje zadania w zakresie spraw:

  1) kontrolno – rozpoznawczych.

        5. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza realizuje zadania ratownicze.

   

  Rozdział IV

  Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

  § 9.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

  2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

  3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

  4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

  1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
  2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;
  6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej i ochrony danych osobowych;
  10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;
  15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  16.  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
  17. rozpatrywanie petycji składanych do komendy powiatowej;
  18. współpraca z oficerem prasowym w ramach prowadzonej działalności informacyjno – promocyjnej.

  § 10. Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw operacyjnych:

  1. opracowywanie analiz stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej/miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
  6. ustalanie sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ich obszarów chronionych;
  7. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze działania;
  8. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  9. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
  10. prowadzenie bieżącej współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i innymi służbami;
  11. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  12. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania;
  13. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
  14. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  15. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych i poziomu wiedzy;
  16. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  17. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  18. aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
  19. ustalenie metod powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;
  20. ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;
  21. nadzorowanie i wdrażanie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych;
  22. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego;
  23. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego komendanta powiatowego oraz przekazywanie informacji do mediów o zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

  2. W zakresie spraw szkoleniowych:

  1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
  4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

  3. W zakresie spraw obronnych:

  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
  2.  koordynowanie realizacji zadań obronnych.

   

  § 11. Do zakresu zadań Wydziału Kadrowo - Finansowego  należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kadrowych:

  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
  6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

  2. W zakresie spraw organizacyjnych:

  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
  4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
  8. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
  9. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
  10. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
  12. zlecanie zadań z zakresu pomocy prawnej zewnętrznym podmiotom;
  13. przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie petycji wpływających do komendy powiatowej.

  3. W zakresie spraw bhp:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

  4. W zakresie spraw finansowych:

  1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej’
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
  2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
  4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

   

   

  § 12. Do zadań Sekcji   Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

   

  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
  2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
  4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz profilaktyki w zakresie innych miejscowych zagrożeń;
  6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu/miasta , w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;
  7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
  8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
  9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
  11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
  12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
  13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej;
  14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
  15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
  16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.

   

   

  § 13. Do zadań Sekcji  Logistycznej  należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

  1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
  3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
  4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
  7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
  8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowództwo jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
  11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
  12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
  13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
  14. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych z zakresu zakupów pojazdów i sprzętu pożarniczego;

   

   

  2. W zakresie spraw technicznych:

  1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  4. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, oraz rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  5. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  6. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

  3. W zakresie spraw łączności:

  1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej/miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
  3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
  6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
  7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
  8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

   

   

   

   

  4. W zakresie spraw informatyki:

  1)        analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

  2)        zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

  3)        nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

  4)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

  5)        planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

  6)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

  7)        wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

  8)        systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

  9)        realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

  10)      administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

  11)      utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

  12)      nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

   

  § 14. Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej   należy  w szczególności:

   

  1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
  2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
  3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
  4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
  5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
  6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
  7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
  8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
  9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
  10. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;

  11)    udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

  12)    obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

  13)    prowadzenie szkoleń dla strażaków OSP;

  14)    udział w inspekcjach gotowości operacyjnej jednostek OSP

   

   

  § 15. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania:

  1. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

  1.  zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  2. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
   w tym zakresie;
  3. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  4. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych należących do administratora bezpieczeństwa informacji;

   

  § 16. Zadania przewidziane dla Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych realizowane są przez upoważnionego pracownika KW PSP w Warszawie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ V

   

  Wzory pieczęci i stempli

   

  § 17. Komenda powiatowa używa:

  1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Mińsku Mazowieckim”;
  2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Mińsku Mazowieckim”;
  3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Mińsku Mazowieckim”;

   

   

   

  1. stempla nagłówkowego o treści:

  /Godło/

  KOMENDA POWIATOWA

  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

   w Mińsku Mazowieckim,

  woj. mazowieckie;

   

  5)      innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

   

   

  ROZDZIAŁ VI

   

  Postanowienia końcowe

   

   

  § 18. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.

  2.  Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa tabela nr 1.

  § 19. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby  określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany na podstawie art. 104 § 1 kodeksu pracy, w oparciu o zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego

   

   

  Rysunek nr 1. Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Mińsku Mazowieckim.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin PSP
  Publikacja dnia: 01.02.2017
  Podpisał: Michał Kądziołka
  Dokument z dnia: 01.02.2017
  Dokument oglądany razy: 2087
MegaBIP free (2.09)