A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.05.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Ochrona danych osobowych - RODO

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych jest mgr inż. Mariusz Mucha i można się skontaktować z nim z  wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl oraz telefonicznie: 22-55-95-196.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowiecki, ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758 48 61, fax. 25 759 65 54, e-mail: minsk@mazowsze.straz.pl
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (02-672 Warszawa ul Domaniewska 40, e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzeniu działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są: KW PSP w Warszawie, Policja, Sądy, Prokuratura.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa      w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

                        

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin PSP
  Publikacja dnia: 25.05.2018
  Podpisał: Michał Kądziołka
  Dokument z dnia: 25.05.2018
  Dokument oglądany razy: 1012
MegaBIP free (2.09)